POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI StartupJobs.si

Announcements 0 Comment
POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI StartupJobs.si

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI StartupJobs.si

SPLOŠNO

Pogoji poslovanja urejajo način uporabe Portala StartupJob.si in urejajo odnos med uporabnikom in Upravljalcem Portala in so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

StartupJob.si je spletni zaposlitveni Portal za startup in IT sektor.

Portal je namenjen oglaševanju prostega dela in talenta v startup in IT sektorju.

Lastnik, imetnik spletne domene in Upravljalec www.StartupJob.si je podjetje RP Kvadrat d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana.

POJMI

 1. Portal se nanaša na spletni Portal StartupJob.si.
 2. Upravljalec Portala se nanaša na podjetje RP Kvadrat d.o.o.
 3. Uporabnik se nanaša na uporabnika Portala, ki je lahko registriran ali neregistriran, prijavljen ali anonimen. Uporabnik lahko v skladu s svojim uporabniškim statusom pregleduje vsebine, oddaja vsebine v objavo, objavlja vsebine in ureja vsebine, pri čemer so vsebine vezane na bodisi iskanje bodisi ponujanje dela. Uporabnik lahko deluje kot uporabnik-iskalec zaposlitve, katerega primarni angažma s Portalom je iskanje zaposlitve in/ali uporabnik-zaposlovalec, katerega primarni angažma s Portalom je ponujanje zaposlitve.
 4. Naročnik se nanaša na tistega uporabnika ali ekipo uporabnikov, fizično ali pravno osebo, ki z Upravljalcem Portala stopi v poslovni odnos preko naročila objave, izpostavljene objave ali drugih storitev.
 5. Storitve se nanašajo na storitve, ki jih nudi Portal StartupJob.si:
  • objavo zaposlitvenih oglasov na Portalu StartupJob.si,
  • oglaševanje na spletnem Portalu StartupJob.si, povezanem novičniku in družabno-medijskih kanalih.

Upravljalec Portala ne opravlja dejavnosti študentskega servisa, dejavnosti zaposlitvenih agencij ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku.

POGOJI

Z uporabo Portala StartupJob.si je uporabnik zavezan s pogoji uporabe, veljavno zakonodajo in predpisi. V kolikor se ne strinjate s pogoji uporabe, vam je prepovedana upraba Portala in storitev. Uporabnik za svoje nezakonito ravnanje odgovarja. Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike enako.

Uporabniku je prepovedana kakršnakoli uporaba imena StartupJobs.si v katerikoli obliki za katerikoli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s pogoji poslovanja, veljavno zakonodajo ali predhodnim pisnim dovoljenjem Upravljalca Portala.

UPORABA VSEBIN PortalA

Vsebine Portala StartupJob.si (tekstovne, grafične, medijske, programska oprema kot celota ali izvorna koda) so last Upravljalca ali Naročnika storitev Upravljalca Portala in so avtorsko-pravno zaščiteni kot podatkovna zbirka oz. kot posamezno delo ali storitev. Dovoljuje se začasni prenos ene kopije materiala (informacij ali programja) iz StartupJob.si spletne strani, izključno za nekomericialno prehodno ogledovanje z namenom zasebne, negospodarske rabe.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja pooblaščene osebe podjetja ali avtorja vsebin na Portalu ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami Upravljalca Portala.

Dovoljenje uporabe Portala se avtomatično prekine v primeru kršitve katere od teh omejitev. Upravljalec Portala lahko dovoljenje za uporabo Portala začasno ali trajno prekine tudi v primeru suma kršitve pogojev uporabe posebej v primeru t.i. industrijskega vohunjenja ali informiranja z namenom komercialne rabe teh informacij. Ob preklicu pravice za ogledovanje gradiv ali preklicu tega dovoljenja uporabe, mora uporabnik nemudoma uničiti kakršnakoli iz Portala pridobljena gradiva, ki jih poseduje v elektronski ali tiskani obliki.

Uporaba vsebin Portala je dovoljena le v zasebne in negospodarske namene, v kolikor drugačen način uporabe ni izrecno dovoljen s pogoji uporabe, veljavno zakonodajo ali s predhodnim pisnim dovoljenjem upraviteljem Portala.

Prepovedani so posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi Portala in/ali upravitelja Portala. Prepovedana je prodaja ali nadgradnja Portala, kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s Portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s Portalom. Prepoved ne velja za spletne iskalnike (universal search engines; iskalnike, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti). Prepoved se lahko umakne na podlagi posebnega pisnega dovoljenja Upravljalca Portala.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI UpravljalCA PortalA

Upravljalec Portala StartupJobs.si ni odgovoren za:

 • morebitne poškodbe programske opreme ali strojne opreme, s katero uporabniki ali Naročniki dostopajo do Portala;
 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oz. Naročnika;
 • slabo delovanje ali nedelovanje Portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in Portalom ali Upravljalcem Portala ali med Naročnikom in Portalom ali Upravljalcem Portala;
 • motnje delovanja Portala ali storitev Upravljalca Portala, ki so posledica višje sile;
 • morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. Naročniku zaradi nezmožnosti uporabe Portala, zaradi zaupanja v vsebino in storitve Portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo Portala;
 • vsebine, ki so objavljene na Portalu, kjer gre za vsebine, ki jih na Portal vnesejo uporabniki ali Naročniki samostojno. Posledično Upravljalec Portala ne prevzema odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na Portalu oddajo uporabniki ali Naročniki;
 • netočne podatke iskalcev zaposlitve, ki jih vpisujejo uporabniki na Portal;
 • netočne podatke, ki jih Naročniki objavljajo na Portalu;
 • zagotovitev odzivnosti Naročnikov (in drugih uporabnikon-zaposlovalcev, ki so oddali oglas izven naročniškega razmerja) ob prijavi na zaposlitvene oglase, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter internih postopkov zaposlovanja;
 • zagotovitev odzivnosti uporabnikov na objavo zaposlitvenega oglasa, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter uporabniškega interesa;
 • pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo sporočil;
 • za škodljive posledice uporabe vsebin Portala, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
 • Upravitelj Portala in njegovi dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršnokoli škodo (npr. škodo izgube podatkov ali prihodkov ali škodo nastalo zaradi motnje poslovanja), ki nastane kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebin Portala, tudi v primeru, ko je bil Upravljalec Portala o možnosti take škode predhodno pisno ali ustno obveščen.

POPRAVKI IN NAPAKE V VSEBINI

Gradiva, ki se pojavljajo na StartupJob.SI spletni strani lahko vsebujejo tehnične, tipografske ali fotografske napake. Upravljalec portala ne jamči za pravilnost, celovitost ali ažurnost gradiva na svojih spletnih straneh.

Upravljalec Portala in avtorji niso odgovorni za škodljive posledice uporabe Portala in njegovih vsebin. Upravljalec Portala lahko kadarkoli brez obvestila spremeni gradiva na svojih spletnih straneh.

Kljub tem določbam se bosta avtor vsebin in Upravljalec Portala trudila za čim večjo pravilnost, točnost in ažurnost in uporabnost vsebin spletnih strani.

PRAVICA DO ZAVRNITVE VSEBINE

Upravljalec Portala si pridržuje pravico zavrniti oz. umakniti celotno vsebino ali njen del, posebno v primeru, ko gre za kršitve pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje in predpisov obenem si pridržuje pravico do izbrisa katerekoli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustrezata tem pogojem uporabe ali kršita oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb.

Upravljalec Portala si pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše uporabnišiki račun oz. odvzame uporabniško avtorizacijo posameznega uporabnika oz. Naročnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo Portala. StartupJob.si lahko izbriše vse vsebine uporabnika ali povezanega sklopa uporabnikov, ki so kršili pogoje uporabe in ne samo tiste vsebine, ki predstavlja neposredno kršitev opredeljeno v teh pogojih uporabe.

Upravljalec Portala si pridržuje pravico, da ne objavi/zavrne vsebino, v kolikor uporabnik-zaposlovalec ne ustreza uredniškim kriterijem za vključitev vsebin v Portal (podjetje/zaposlitev ni v startup ali IT sektorju ali pa identiteta podjetja ni jasna, podjetje je objavljeno kot neplačnik ali pa so njegovi sodelavci v preteklem letu javno izražali ostro negativno mnenje z opozarjanjem na kaznivo ravnanje, vnos informacij v Portal s strani uporabnika-zaposlovalca je pomanjkljiv, vzpostavitev stika z uporabnikom-zaposlovalcem preko navedenih kontatnih podatkov ni možna oz. je uporabnik-zaposlovalec neodziven ali pa Upravljalec Portala oceni, da vsebina ni primerna za ciljno skupino uporabnikov Portala).

V navedenih primerih Upravljalec Portala o zavrnitvi, umiku ali izbrisu spornih vsebin ni dolžan o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje uporabnika ali povrniti stroška cene objave vsebin.

Če je vsebina na Portalu v nasprotju s pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo, nas lahko kdorkoli o tem obvesti preko e-poštnega naslova info@intenetweek.si. Po preverjanju bomo ustrezno ukrepali in odstranili sporne vsebine.

Upravljalec Portala si pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine Naročnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na Portalu. Če je Naročnik plačal za objavo oglasa, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, Naročnik nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

CENE STORITEV

Upravitelj Portala Naročniku predhodno izstavi račun za določeno število objav ali za dogovorjene storitve.

Upravitelj Portala si pridržuje pravico, da uporabniku blokira njegovo geslo, če Naročnik ne poravna računa v navedenem roku ali/in krši pogoje uporabe.

Pregledovanje prosto objavljenih vsebin Portala je za uporabnike brezplačno.

Osnovno objavljanje vsebin Portala je za uporabnike brezplačno v skladu z definicijami v ceniku.

Objavljanje naprednih vsebin se uporabnikom obračunava po vsakokrat veljavnem ceniku.

Veljavne cene storitev so objavljene v ceniku na Portalu.

Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe cenika. Novi cenik z objavo na Portalu zamenja starega.

PIŠKOTKI

StartupJob.si uporablja piškotke izključno za registrirane uporabnike z namenom podpore možnosti uporabniških profilov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Upravljalec Portala jih uporablja za identifikacijo uporabnika, da temu ni potrebno ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev spletne strani.

Piškotke se lahko upravlja v spletnem brskalniku. Možno je, da slednje ni mogoče znotraj brskalnikov na mobilnih napravah.

POVEZAVE

StatupJob.SI ne pregleduje vseh spletnih mest povezanih s Portalom in ne prevzema odgovornosti za vsebine teh strani.

Vključitev povezave na tretjo stran v Portal ne implicira podpore/promocije ali poslovnega odnosa s to stranjo.

Uporaba tovrstnih povezanih strani je na uporabnikovo lastno odgovornost.

VELJAVNOST IN SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

StartupJob.si si pridržuje pravico do dopolnitve ali spremembe pogojev uporabe kadarkoli in brez obveščanja.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji poslovanja pričnejo veljati takoj z objavo na Portalu StartupJob.si ter s tem zamenjajo stare.

Z uporabo spletne strani je uporabnik zavezan k upoštevanju trenutne verzije pogojev uporabe.

DOSTOPNOST PortalA StartupJob.si

Upravljalec Portala si prizadeva, vendar ne jamči, da bodo vsebine in storitve Portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje Portala, če meni, da je to potrebno. Z izjemo krajših ustavitev zaradi tehničnih razlogovin krajših vzdrževalnih del (manj kot  12 zaporednih ur), se Upravljalec Portala zavezuje, da bo o predvidenih motnjah Naročnike obvestil preko Portala do tri dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NaročnikOV

Uporabnik Portala ali storitev izrecno dovoljuje, da Upravljalec Portala z namenom zagotavljanja storitev Portala zbira in obdeluje podatke v skladu z veljavno zakonodajo in Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja.

Upravljalec Portala lahko občasno na e-naslove uporabnikov oz. Naročnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z iskanjem zaposlitve in uporabnikom oz. Naročnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. Naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

Upravitelj Portala uporabnikom oz. Naročnikom na podlagi pisne zahteve na naslov info@internetweek.si omogoči do vpogled, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec Portala jamči za zakonito in skrbno varovanje zasebnosti uporabnikov in Naročnikov.

Upravljalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu jih posredujejo uporabniki in Naročniki varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 • Osebni podatki so informacije, ki jih posreduje uporabnik z vnosom na spletno stran ali na drug način.
 • Uporabnik se po svoji presoji in prostovoljno odloči ali bo informacije in v kakšnem obsegu posredoval Upravljalcu Portala.
 • Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov prostovoljno soglaša z njihovo obdelavo in uporabo.
 • Upravitelj prevzame in shrani posredovane osebne podatke uporabnika ter z njimi ravna skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 94/07)
 • Uporabnik ima pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov s pisno zahtevo na email naslov info@internetweek.si.
 • Osebni podatki se obdelujejo in uporabljajo izključno za namene, s katerimi so bili zbrani.
 • Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnika ne bo javno objavil na Portalu brez predhodno pridobljenega soglasja uporabnika ali posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.
 • Upravljalec priporoča uporabnikom, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati Naročnikom, ne vključijo v svoj življenjepis.Podatke Upravljalec posreduje le v obsegu, določenem s strani uporabnika preko vnosa podatkov.
 • Upravljalec Portala lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev Portala in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje Upravljalcu Portala uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v storitvah Portala in namene neposrednega trženja storitev Upravljalca Portala.
 • Identifikacijski podatki podjetja, ki upravlja spletno strani so navedeni na spletni strani.
 • Po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti lahko arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje storitev uporabnika.
 • Upravljalec avtomatsko beleži določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako uporabnik pregleduje spletno stran. Upravitelj te informacije uporablja za interne raziskave, z namenom izboljšanja storitev, statistično obdelavo in iz varnostnih razlogov.
 • Anonimne informacije po prejšnem odstavku so nazivi spletnih strani, s katerih se vzpostavi povezava, uporabljen spletni raziskovalec, vrsta strojne in programske opreme uporabljene za dostop in trenuten IP naslov osebnega računalnika.
 • Upravitelj ni odgovoren za politiko zaščite, piškotkov in vsebine povezanih spletnih strani.
 • Vsi podatki se uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Politika varovanja osebnih podatkov se spreminja skladno s spremembami relevantne zakonodaje.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV IN NaročnikOV

Upravljalec Portala je zavezan z izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del pogojev uporabe spletne strani.

Uporabniki, ki bodo na Portal StartupJob.si vnesli in aktivirali svoj življenjepis, naj iz njega izpustijo tiste podatke, za katere ne želijo, da so vidni, prav tako naj v živeljenjepis ne pripenjajo kopij svojih osebnih dokumentov.

Upravljalec Portala ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala, če uporabnik teh podatkov iz življenjepisa ne izpusti ali če ga je na podlagi življenjepisa mogoče prepoznati.

VAROVANJE GESEL UPORABNIKOV IN NaročnikOV

Upravitelj se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost.

Z gesli bodo ravnale le pooblaščene osebe upravitelja.

Upravitelj si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika ali Naročnika – lastnika gesla.

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana.

Uporabnik oz.Naročnik gesla, ki se je vpisal na Portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Uporabnik se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov Portala.

Registrirani uporabniki in Naročniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PortalA

Uporabnik lahko določeno vsebino Portala (vhodno stran) pregleduje brezplačno in brez registracije.

Uporabnik se mora za uporabo vseh nadaljnjih funkcionalnosti Portala in objavljanje vsebin na Portalu registrirati iz varnostnih razlogov.

Uporabnik Portala se zavezuje, da so vsi podatki, ki jih je vpisal na Portal točni in je odgovoren za njihovo verodostojnost.

Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano in pomeni hujšo kršitev pogojev uporabe.

Upravitelj ne odgovarja za netočnost in neresničnost podatkov uporabnikov Portala.

Uporabniku je prepovedano zlorabljati možnost prijave na zaposlitveni oglas v komercialne namene ali pošiljanje drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za delovno mesto.

V kolikor Upravljalec ugotovi ali prejme pritožbo s strani Naročnikov, da uporabnik zlorablja Portal za pošiljanje nerelevantnih sporočil, bo uporabnika opozoril, če ta s kršenjem nadaljuje, pa mu bo Upravljalec Portala blokiral dostop. Izvajalec ne odgovarja za netočne podatke iskalcev zaposlitev. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop ali ga izbriše iz Portala, če ugotovi ali sumi, da je iskalec vpisal netočne podatke ali kako drugače krši pogoje uporabe.

Uporabniku so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja:

 • uporaba storitev z namenom objavljanja ali razširjanja vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z avnim redom in moralo in/ali veljavno zakonodajo, še posebej objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki ni v skladu z namenom Portala, še posebej izrabljanje storitve v komercialne, nezakonite ali kakršne koli druge namene drugačne od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na Portal,
 • uporaba groženj, poniževalnega, žaljivega ali diskriminatornega izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice in dostojanstvo tretjih oseb,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, spreminjati, uničevati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve,
 • kakršnokoli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo Portala.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe odškodninsko ali kazensko odgovoren.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV-ZAPOSLOVALCEV IN NaročnikOV

Uporabniki-zaposlovalci in Naročniki so obvezani z vsemi obveznostmi uporabnikov Portala ter z obveznostmi Naročnikov, ker se razmerje za uporabo vseh storitev Portala, z izjemo plačljivih storitev vzpostavi z vstopom uporabnika-Naročnika v sistem (Naročnik se elektronsko prijavi na Portal in prejme e-obvestilo o vključitvi v sistem).

Razmerje za uporabo plačljivih storitev se sklene s potrditvijo cene storitve.

Zaposlitveni oglasi in druge vsebine, ki jih objavi Naročnik na Portalu, ne smejo kršiti veljavne zakonodajo in pogojev uporabe. Vsebina se nanaša na besedilo oglasa, uporabljene grafične elemente, logotipe ipd. Vsebina mora biti resnična in pravilna in ne sme biti nezakonita, zavajujoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva.

Naročnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom uporabnikov Portala, Naročnik zlasti ne sme oglaševati dela na črno.

Naročnik se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu.

Naročnik mora zakupljene zaposlitvene oglase objaviti v roku 12 mesecev od nakupa oz. kakor je dogovorjeno z Upravljalcem Portala.

Naročnik je dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo Portala, in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati. Naročnik in Upravljalec Portala bosta vse informacije ne javnega značaja – korespondenco, gradiva in pogovore vezane na medsebojno razmerje obravnavala kot zaupne. Obenem se obvezujeta k načelu poslovne etike in načelu ne-klevetanja med trajanjem in po trajanju poslovnega odnosa.

KONČNE DOLOČBE

Za reševanje sporov nastalih kot posledica uporabe Portala, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče Ljubljani.

Za kakršnakoli vprašanja in dodatna pojasnila glede pogojev poslovanja ali varovanja vaše zasebnosti smo vam na voljo na e-poštnem naslovu info@internetweek.si. Potrudili se vam bomo odgovoriti najkrajšem možnem času.

Nazadnje posodobljeno 23.9.2014

gaja zornada