IPv6 delavnice

Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
9:00 – 12:00
free/brezplačno
(in case of overbooking members of Go6 have priority/v primeru prezasedenosti imajo prednost člani zavoda Go6)

http://go6.si/8-slovensko-ipv6-srecanje/
https://ipv6summit.eventbrite.com/

index     LTFE.gif     logotip-arnes-splet-vektors

The 8th slovenian IPv6 symposium will be followed by two parallel workshops on Wednesday.

The first workshop will be dedicated to bringing beginners up to speed with  the basics and urgency of implementing the new protocols. The second workshop will be targeted at technically more advanced users, who will be setting up IPv6 multicast based transfers with the help of expert mentors. The workshops on Wednesday will be followed by the founding meeting of slovenian network experts (NOG), dedicated to experience exchange and promotion of network technologies development.

Torkovemu 8. slovensko IPv6 srečanju bosta v sredo sledili dve vzporedni delavnici. Na prvi delavnici se bodo začetniki seznanili z osnovami in nujnostjo uvedbe novega protokola. Druga delavnica bo namenjena tehnično zahtevnejšim uporabnikom, saj boste s pomočjo strokovnjakov vzpostavili prenos prek IPv6 multicast. Sredinima delavnicama bo sledilo ustanovno srečanje slovenskih omrežnih strokovnjakov (NOG), ki bo služilo izmenjavi izkušenj in vzpodbujanju razvoja omrežnih tehnologij pri nas.

Udeležba na torkovem srečanju in sredinih delavnicah je brezplačna, na dogodke pa se lahko prijavite prek spletne strani zavoda Go6, kjer je na voljo tudi program dogodkov ter več informacij o zavodu in samem protokolu IPv6. Ker je število mest omejeno na 120 udeležencev, priporočamo čimprejšnjo prijavo.

Organizers / Organizatorji: Go6Arnes in LTFE

Simbioza

Multiple locations / Več lokacij
free/brezplačno
09:00 – 11:00,  16:00 –18:00
www.simbioza.eu

simbioza-text

Simbioza is a nationwide digital education project, where young volunteers teach basic computer usage skills to the elderly. Simbioza takes place for the third year in a row at numerous locations around slovenia throughout the week of October 21st- 25th. The core mission of Simbioza is promoting intergenerational collaboration and knowledge transfer as well as life-long learning. The goal of the project is to raise computer literacy and interest in acquiring e-skills amongst the older population – and desires to aid them with their (first) contact with computers and internet. On the other hand the project promotes volunteering values amongst the young and strengthens a proactive approach to the society and their own future.

Simbioza je vseslovenska prostovoljska akcija, ki poteka po celotni Sloveniji in kjer mladi prostovoljci učijo uporabe računalnika starejše. Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. in 25. Oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanja za učenje e-veščin med starejšimi- želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. 

 

 

Arena podjetništva – Sprejmi izziv

Gospodarsko razstavišče, 1000 Ljubljana (predavalnica GLADIATOR, avla dvorane Kupola (A)
12:00 – 19:00
brezplačno/free
obligatory registration and 3-day participation / obvezna registracija in sodelovanje vse 3 dni projekta
http://www.dobimo.se/za-obiskovalce/program-2013/arena-podjetnistva-2013/o-areni-podjetnistva/

arena_podjetnistva_eng
There are a lot of young people looking for a job. To get a job, they need experience, but to get experience, they have to have a job – a vicious circle that is hard to break. To help the youth break this circle, we have created a 3-day crash course of entrepreneurship, called Startup Arena as part of the biggest youth fair in Slovenia, Študenska arena, which activates the youth every year. The main goal of Startup Arena is to connect the youth with young entrepreneurs, professionals from different
areas, to help and guide them through the process of developing an idea into a start-up company with a goal – to create a first prototype of this idea and test it among the visitors of Študentska arena. 3 days of lectures in a free spirited mood, workshops and networking to help you start your business idea from scratch – an opportunity not to be missed, so get activated in the Startup Arena!

Tridnevno dogajanje v Areni podjetništva bo sestavljeno iz motivacijskih predavanj uspešnih podjetnikov, povezovanja, ustvarjanja novih poznanstev, ki bodo tvorila nove ekipe mladih bojevnikov, svetovanj in kratkih predavanj mentorjev Arene podjetništva in drugih strokovnjakov, ki bodo mlade pri delu usmerjali in jih z nasveti vodili skozi proces izdelave prototipov. Posebnost dogodka je preverjanje tržnega potenciala ideje med samimi obiskovalci Študentske arene. Delavnice in predavanja v sproščenem vzdušju, aktiviraj se!

 

 

Računalniki za socialno ogrožene

Gospodarsko razstavišče

Dunajska c. 18, Ljubljana
v sklopu Študentske arene
12:00 – 19:00
free / brezplačno

http://www.duh-casa.si/projekti/racunalniki-za-socialno-ogrozene/izpostave/ljubljana/

LOGO DUH CASA

For all who want to know what the insides of a computer look lie, what are the most common issues and what can we do to mend them ourselves.
We collect used computers, restore them and donate them to those in need. We equip the computers with a Slovenized open-source program package, containing all the necessary tools for beginners and advanced users alike. In Ljubljana (but we also work in other cities) you’ll find us working in a pleasant and social atmosphere in the basement shelter of the Bičje elementary school.

Vabljeni vsi, ki vas zanima kako je videti notranjost računalnika, kakšne so njegove najpogostejše okvare in kako jih lahko odpravimo sami.
Zbiramo rabljene računalnike, jih obnovimo in podarimo socialno šibkim. Na računalnike nameščamo poslovenjen odprtokodni programski paket, ki vsebuje vse potrebno za začetnega, pa tudi zahtevnejšega uporabnika. V Ljubljani (dejavnost sicer poteka tudi v drugih krajih) postopek obnove računalnikov izvajamo v zaklonišču OŠ Bičevje, v prijetnem in družabnem vzdušju.

 

 

Podjetniška sreda: Make your data talk!

TPLJ, Tehnološki park 19, Stavba B, 1000 Ljubljana
14:00 -16:30
free/brezplačno
http://www.tp-lj.si/podjetniska-sreda-make-your-data-talk.html

hekovnik logo-green-2

Correct collection and interpretation of user and business processes data is key for increasing conversion, decreasing costs and defining channels with biggest growth potentials. Most companies do not realize this and experience issues with effective analysis and interpretation of the collected data.

Event’s speakers:

 • Lecture: Kristjan Pečanac, mentor, Hekovnik Startup SchoolHekovnik worked with companies like Fieldoo, Optilab and Fylet to approach Lean and Business Model Generation methodologies with analytics and business knowledge.
  • Lecture: Simon Belak, mentor, Hekovnik Startup School

  How to approach analytics, what to pay attention to, what are the key metrics and what are cohorts.

  • Talk: Dragoslav Radin, CEO, Fylet

  At Fylet a few weeks of intensive analytics increased the active user share for over 100%.

Pravilno zajemanje in razumevanje podatkov o uporabnikih in poslovnih procesih je ključna in najbolj zanesljiva pot do povečanja konverzije, znižanja stroškov in opredeljevanja kanalov z največjim potencialom rasti. Večina podjetij se tega zaveda, probleme pa imajo z učinkovitim preiskovanjem in pravilno interpretacijo zbranih podatkov.

Na dogodku se bodo predstavili:

 • Predavanje: Kristjan Pečanac, mentor, Hekovnik Startup School

Hekovnik je ob delu s podjetji Fieldoo, Optilab in Fylet pristopil k Lean ter Business Model Generation metodologijam s prepletanjem analitike in poslovnega znanja.

 • Predavanje: Simon Belak, mentor, Hekovnik Startup School

Kako se lotimo analitike, na kaj moramo biti pri tem pozorni, katere so ključne metrike in kaj sploh so kohorte.

 • Pogovor: Dragoslav Radin, direktor, Fylet

V podjetju Fylet so po nekaj tednih intenzivne analitike povišali delež aktivnih uporabnikov za preko 100%.

 

 

Design Driven Development

Simon Raess, Founder and Design Strategiest at Ginetta from Zürich
Kavarna Slamič, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
18:00 – 19:30

Registration required, $10

Simon-Raes

At the beginning of a project, everybody on the team wants to build an awesome product that makes a difference in peoples lives. In practice, the lack of shared goals and mutual understanding often results in mediocre products that nobody really likes.
At Ginetta, we strive to fix this. Based on technical knowledge and in-depth experience, we originated a holistic approach to build better products faster: We connect designers, developers and clients to create cross-functional teams that collaborate on a shared vision.
Design Driven Development is little more than a set of existing methods combined in a new and powerful way. In my talk, I will first introduce the basic principles of Design Driven Development and then discuss the main benefits for project teams.

Simon Raess is Founder and Design Strategiest at Ginetta from Zürich. He has worked at Google as UX designer on various Google products, like Docs, Tasks, Charts, Movie Showtimes, Privacy Dashboard and some strategic projects.
In one hour talk, Simon will challenge our understanding of how web design, UX and project management works, and he is expecting a challenging Q&A section in return.

Na začetku projekta si vsi v ekipi želimo ustvariti izjemen produkt, ki bo ljudem spremenil življenja. V praksi pa pomanjkanje skupnih ciljev in medsebojnega razumevanja pogosto prinese povprečne rezultate, ki nikomur zares niso všeč.
V Ginetti si prizadevamo to popraviti. Na podlagi tehničnega znanja in poglobljenih izkušenj, smo idelali holistični pristop k izdelavi boljših produktov v hitrejšem času: Povezujemo oblikovalce, razvijalce in stranke v multidisciplinarne ekipe, ki sodelujejo pri izdelavi skupne vizije.
“Design Driven Development” je tako set obstoječih metod v novi izjemno močni kombinaciji.  V svojem govoru bom predstavil njegove osnovne principe, potem pa odprl vprašanja glavnih prednosti tega pristopa za projektne ekipe. 

Simon Raes je ustanovitelj in vodja oblikovalske strategije pri Ginetti iz Züricha. V preteklosti je delal pri Googlu kot Oblikovalec uporabniške izkušnje račilnih googlovih produktih kot so Docs, Tasks, Charts, MOvie Showtimes, Privacy Dashboard in nekaterih strateških projektih. V enournem predavnaju bo Simon izzival naše razumevanje spletnega oblikovanja, UX-a in vodenja projektov, pričakujemo pa lahko tudi pester pogovor z občinstvom po predavanju.

 

Slovenska Gazela 2013

SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
18:00 – 21:00
http://gazela.dnevnik.si/sl/Gazela+2013/Dogodki
http://gazela.dnevnik.si/sl/Gazela+2013/Nominiranci

Let’s cheer it up for the technology companies nominees for the best fast growing company in Slovenia.

Navijajmo za tehnološke nominirance za nagrado najboljšega hitrorastočega podjetja v Sloveniji.

 

 

CodeCatz meetup

Zemanta, Celovška 32, 1000 Ljubljana (2.nadstropje)
18: 30 – 21:30
https://github.com/CodeCatz

codecatz

CodeCatz is a group of Rails Girls survivors, mostly women. We’re programming beginners who meet once a week to code and hack together. Powered by chocolate, kindly hosted by Zemanta.
This Wednesday we have open doors for all of the curious women who would like to learn programming but don’t know where to start.

CodeCatz je skupina Rails Girls veterank, predvsem žensk. Smo programerke začetnice, ki skupaj enkrat na teden programiramo in hekamo. Poganja nas čokolada, prijazno nas gosti Zemanta.
To sredo imamo odprta vrata za vse radovednice, ki bi se rade učile programirati in ne vedo kje in kako začeti.